Uitbreiding park

Uitbreiding van het bestaande windpark met 16 windmolens. Invulling van het zoekgebied windenergie van de Provincie Groningen (Provinciaal Omgevingsplan – POP, 2009).

 

51.000 huishoudens

Een belangrijke bijdrage aan de duurzame energievoorziening in Groningen. Er wordt straks zo’n 175.000 MWh schone energie opgewekt, goed voor ±51.000 huishoudens. Dit zorgt voor een jaarlijkse besparing van 99.000 ton CO2 (1,4 miljoen autoritten van Amsterdam naar Parijs).

 

Gebiedsfonds

Ieder jaar wordt er zo’n 55.000 (€1050 euro per megawatt) beschikbaar gesteld voor duurzame en/of maatschappelijke projecten die ten goede komen aan de leefomgeving. Iedereen uit de omgeving kan ideeën aandragen vanaf de bouw van de windmolens en zitting nemen in het stichtingsbestuur.

 

Het project

Direct ten zuiden van het bestaande windpark Delfzijl Zuid ligt een gebied dat is aangewezen voor windenergie door de provincie Groningen (vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan – POP – in 2009). Hier is de uitbreiding van het bestaande windpark gepland.

In juli 2017 is het bestemmingsplan voor het windpark vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 16 windmolens. Het totaal aantal megawatt (MW) opgesteld vermogen is nog niet definitief, maar naar verwachting ligt het rond de 55 megawatt (MW).

De initiatiefnemers zijn: ZuidZes B.V., Eneco Wind B.V., Kloosterlaan B.V. en HiNerg B.V. Voor de levering van adviesdiensten hebben initiatiefnemers Ventolines B.V. ingeschakeld. Ventolines is derhalve slechts betrokken als adviseur, Ventolines is het aanspreekpunt voor de omgeving.

Waarom hier?

Om tegemoet te komen aan de wens voor duurzaamheid en om bij te dragen aan de nationale doelstelling realiseert Groningen 855,5 MW windenergie. Er is voor gekozen om windmolens op drie locaties te concentreren. Deze locaties zijn in 2009 vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en in een provinciale omgevingsverordening (artikel 4.13). Delfzijl Zuid Uitbreiding is onderdeel van deze locaties. Het gebied ligt direct ten zuiden van het bestaande windpark Delfzijl Zuid.

Gebiedsfonds

– Er zal jaarlijks circa €55.000 euro (€1050 per MW) worden gestort in het gebiedsfonds.

– Het gebiedsfonds maakt duurzame en/of maatschappelijke projecten mogelijk die ten goede komen aan de leefomgeving.

– De opzet van het gebiedsfonds ligt in handen van de provincie en de gemeente.

– Het bestuur van het gebiedsfonds bestaat uitsluitend uit mensen uit de omgeving. De voorzitter en leden worden gekozen uit de omgeving, die beoordelen ook de aanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend zodra de windmolens gebouwd worden.

Effecten van windmolens

Windturbines produceren geluid door het ronddraaien van de wieken. Dichtbij een windmolen hoor je het zoeven van de wiektippen door de lucht. Bij meer wind bewegen de rotorbladen sneller en maakt de molen meer geluid. Het is vaak zo dat bij hardere wind het omgevingsgeluid – ruisen van de wind om het huis, bladeren in bomen – dusdanig hard is dat dit het geluid van een windmolen overstemt. Als het zacht waait, draait de windmolen zachtjes of staat deze stil en maakt daardoor geen of weinig geluid. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de beperking van geluidhinder door windmolens. Dit is bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen. Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is regelgeving opgesteld. Het jaargemiddelde geluidniveau als gevolg van een windmolen of windpark dient bij een woning van derden niet meer te bedragen dan 47 dB (A) Lden.

Slagschaduw, oftewel de schaduw van een draaiende windmolen, kan hinder veroorzaken. De wisseling tussen wel en geen schaduw (frequentie), het verschil tussen licht en donker (contrast) en de blootstellingsduur aan de schaduweffecten kunnen deze hinder veroorzaken. Om overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is regelgeving opgesteld. Deze regelgeving zorgt ervoor dat indien er vaker dan 17 dagen per jaar en meer dan 20 minuten slagschaduw op een woning valt, deze automatisch wordt stilgezet (automatische stilstandvoorziening).

Elke type windmolen moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windmolens. Het betreft de IEC 61400-1 norm. Deze heeft onder meer betrekking op de veiligheid van de windmolen. Onderdeel van de norm betreft het beoordelen of een windmolen bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). De windmolens voor Delfzijl Zuid Uitbreiding moeten ook over een dergelijk certificaat beschikken voordat met de bouw kan worden begonnen. Verder wordt rekening gehouden met risicogevoelige objecten, zoals gasleidingen en verkeerswegen.

Windmolens zijn groot en hoog en vormen daardoor een zichtbaar element in het landschap. In het open veld zal Delfzijl Zuid Uitbreiding van een behoorlijke afstand waarneembaar zijn. Indien er begroeiing of objecten voor staan zal het windpark minder goed zichtbaar zijn. De mate waarin het windpark waarneembaar is, is ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Onderaan deze pagina zijn er visualisaties te zien van het bestaande park en de uitbreiding erop.

 

Vraag & antwoord

De initiatiefnemers – die allemaal betrokken zijn bij het bestaande windpark Delfzijl Zuid – zijn: ZuidZes BV, Eneco Wind BV, Kloosterlaan BV en HiNerg BV.

Ventolines is adviseur van de initiatiefnemers en voert namens hen de ontwikkeling uit. Ventolines is het aanspreekpunt voor de omgeving.

 • 2009: gebied windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding is vastgesteld als zoekgebied voor windenergie in het Provinciaal Omgevingsplan (2009)
 • 2012: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld
 • 2013-2016: milieueffectrapportage (MER)
 • Juli 2017: vaststelling bestemmingsplan windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding
 • September 2017: verlening omgevingsvergunning windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding.
 • Najaar 2017 – zomer 2018: mogelijke beroepsprocedure bij de Raad van State
 • 2018-2019: financiering en voorbereiding bouw
 • 2019-2020: bouw windmolens
 • 2020: start exploitatie windpark

(indicatieve planning, deze kan wijzigen gedurende de looptijd)

Er zijn zijn meerdere informatiebijeenkomsten geweest.

 • 17 mei 2016: informatiemarkt Woldendorp; o.a. uitnodiging in de Eemsbode en op website provincie, gemeente en delfzijlzuiduitbreiding.nl
 • 23 mei 2016: informatiemarkt Wagenborgen; o.a. uitnodiging in de Eemsbode en op website provincie, gemeente en delfzijlzuiduitbreiding.nl
 • 9 januari 2017: informatiemarkt Wagenborgen; o.a. uitnodiging in de Eemsbode, persoonlijke brief gemeente, persoonlijke brief initiatiefnemers en op website provincie, gemeente en delfzijlzuiduitbreiding.nl
 • 14 maart 2017: informatiemarkt Nieuwolda
 • 24 mei 2017: bijeenkomst met omwonenden te Wagenborgen
 • 8 juni 2017: ronde tafel gesprek met initiatiefnemers, omwonenden en gemeente.

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief houden wij u op de hoogt van het laatste nieuws en updates over het windpark.

De initiatiefnemers realiseren zich dat met de komst van meer windmolens er ook meer effecten zullen optreden. Met name direct omwonenden zullen deze effecten merken. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat omwonenden goed op de hoogte worden gesteld en waar mogelijk betrokken bij de realisatie van de uitbreiding. Iedereen is welkom om contact op te nemen. Voor zorgen, vragen en/of bezwaren kunt u ons mailen (info@delfzijlzuiduitbreiding), bellen (0527616167)

Tijdens de procedures ter vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de vergunningen staan voor u de wettelijke middelen van zienswijzen, beroepschrift en gang naar de Raad van State open.

Welke windmolens er precies worden gebouwd is nog niet zeker. Toch weten we wel al hoe ze er ongeveer uit komen te zien. De initiatiefnemers vragen een bestemmingsplan wijziging en omgevingsvergunning aan voor een ashoogte tussen de 100 en 136 meter en een rotordiameter tussen de 104 en 136 meter. Het vermogen zal tussen de 3 en 4 MW liggen per windmolen.

 

De regel is dat vanaf een tiphoogte van 150 meter er verlichting op de windmolens moet komen. Deze regels komen vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) en zijn er voor de veiligheid van het vliegverkeer. De verwachting is dat er verlichting nodig is. Indien dat zo is zullen we initiatiefnemers er alles aan doen om de hinder te beperken door toepassing van nieuwe regelgeving (o.a. dimmen van de lichten tot 10% bij goed zicht en vastbrandende lampen i.p.v. knipperende lichten).

Elke type windmolen moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windmolens. Het betreft de IEC 61400-1 norm. Deze heeft onder meer betrekking op de veiligheid van de windmolen. Onderdeel van de norm betreft het beoordelen of een windmolen bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). De windmolens voor Delfzijl Zuid Uitbreiding moeten ook over een dergelijk certificaat beschikken voordat met de bouw kan worden begonnen.

Windenergie op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Duurzame energie is nodig om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en om klimaatverandering te beperken. Voor ieder Europees land gelden er bindende afspraken; voor Nederland is dat 14% in 2020 en 16% in 2023.

 

Na 3 tot 6 maanden is er meer energie opgewekt met de windmolen dan dat het heeft gekost om de windmolen te produceren (inclusief grondstoffen), vervoeren en te plaatsen.

Ja, ik ontvang graag meer informatie over:

Naam*

E-mailadres*